Publicaties werkgroep Natuur en beleid

februari 2024

Zienswijze ingediend bij het College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Hollandse Delta inzake beleidsregel 11 ‘versneld afvoer door toename verhard oppervlak’.

De tekst van de zienswijze leest u hier

Zienswijze (medeondertekenaar) ingediend bij Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid Ministerie van Defensie o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, Den Haag betreffende Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan

De tekst van de zienswijze leest u hier

mei 2023

Natuurvereniging Hollandse Delta heeft haar zienswijze ingediend tegen aanlanding  electriciteitsnet TenneT door het broedgebied van strandbroeders, door de verzamelplaats van ruiende bergeenden en rustende zeehonden heen.

De tekst van de zienswijze leest u hier

februari 2023

Natuurvereniging Hollandse Delta is overtuigd voorstander van de energietransitie. Zij ziet de klimaatcrisis als een groot en serieus probleem dat omwille van de leefbaarheid van onze planeet voor mens en natuur met de hoogste prioriteit opgelost moet worden.

Tegelijk ziet Natuurvereniging Hollandse Delta dat de klimaatcrisis op alle niveaus volledig verstrengeld/verweven is met de wereldwijde biodiversiteitscrisis. Klimaat en biodiversiteit vormen een Siamese-tweelingprobleem. Beide moeten en kunnen alleen in gezamenlijkheid opgelost worden. Oplossingen voor het ene probleem kunnen vaak ook bijdragen aan oplossingen voor het andere probleem. Omvangrijke en gezonde natuurgebieden kunnen veel CO2 opnemen, waardoor technologische oplossingen minder grootschalig hoeven te zijn. Helaas kunnen maatregelen die goed zijn voor de klimaattransitie wel degelijk schade toebrengen aan de biodiversiteitscrisis (de natuur). 

Daarom maakt Natuurvereniging Hollandse Delta afhankelijk van de locaties en de omvang van nieuw aan te leggen windparken op land toch bezwaar tegen de aanleg van windmolens in of bij natuurgebieden en helemaal tegen de bouw van windmolens in of bij Natura 2000-gebieden.
De tekst van de zienswijze leest u hier

januari 2023

Naar aanleiding van de plannen van TenneT om bij het slufterstrand Maasvlakte 2 kabels van het windpark IJmuiden-Ver-Gamma aan land te laten komen op de plek waar onder andere een kolonie dwergsterns broedt, heeft de NHD een zienswijze ingediend. De tekst leest u hier.

december 2020

Onze reactie op ontwerp besluiten Windpark Maasvlakte 2.

oktober 2020

Op 21 september jl. waren verschillende organisaties waaronder de KNNV afdeling Voorne uitgenodigd deel te nemen aan een digitale sessie over het concept Stroomgebied Beheerplan 3. Onze reactie op het concept.

augustus 2019

De gemeenten Brielle en Westvoorne hebben een ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle en Westvoorne en een ontwerp MER opgesteld. Naar aanleiding van deze ontwerpteksten heeft de KNNV afdeling Voorne een zienswijze ingediend bij beide gemeenten. (Deze zienswijze is medeondertekend door het IVN Voorne-Putten-Rozenburg.)
Wij hopen met deze zienswijze een constructieve bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een visie op de kwaliteit van onze leefomgeving.